قانون 90 تامین اجتماعی (لزوم معاینات بدو استخدام)

کار فرما مکلف به معاینه قبل از استخدام شاغل میباشد تا مشخص شود شاغل توانایی و قابلیت جسمانی متناسب با کارهای مرجوعی را دارد همچنین بمنظور پیشگیری از حوادث و جلوگیری از تشدید بیماریها و عوارض انها و در صورتی که در حین کار مشخص شود شاعل توانایی و قابلیت کار مرجوعی را نداشته و […]...